Zásady ochrany osobních údajů

Tímto dokumentem Vás informujeme jako zákazníky naší společnosti Microwell CZ s.r.o., IČ: 259 00 382, se sídlem Slévárenská 411/12, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24981, o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Naší snahou je Vám informovat, jaké osobní údaje zpracováváme o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží, případně i na e-shopech a při návštěvách našich internetových stránek a kontaktech s potencionálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat a rovněž Vás informovat o tom, jaká práva Vám jako fyzickým osobám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Projděte si tedy prosím následující informace.

Tyto informace jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění naší informační povinnosti jako správce podle čl. 13 GDPR.

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je společnost Microwell CZ s.r.o., IČ: 259 00 382, se sídlem Slévárenská 411/12, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24981 (dále jen „Správce“). Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Kategorie osobních údajů

 1. Základní identifikační údaje
  • jméno a příjmení, název obchodní firmy
  • IČ, DIČ
  • fakturační adresa, dodací adresa
  • adresa místa podnikání
 2. Kontaktní údaje
  • telefonní číslo
  • kontaktní email
 3. Údaje o zakoupeném zboží
  • druh, specifikace poskytovaného zboží
 4. Údaje ze vzájemné komunikace

  Pokud bude potřeba při plnění smlouvy vzájemné komunikace, kupř. za účelem verifikace některých údajů, může jít o komunikaci v písemné, telefonické nebo elektronické podobě, může být o této komunikaci proveden zápis.

Právní důvod, účel a doba zpracování

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Osobní údaje pro shora uvedené činnosti zpracováváme jen v nutném rozsahu tak, aby byly tyto činnosti naplněny a jen nutnou dobu nebo dobu, kdy nám to ukládají právní přepisy.

 1. Zpracování údajů z důvodu plnění smlouvy

  Osobní zpracováváme pro účely uzavření smlouvy s Vámi, správu Vaší smlouvy, změny smlouvy nebo pro jednání s Vámi o uzavření či změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.

  • příprava smluvní dokumentace
  • dodání objednaného zboží
  • verifikace údajů předaných zákazníkem

  V případě, že je nebo byla smlouva ze strany zájemce plněna, zpracováváme osobní údaje v rozsahu základních osobních, identifikačních a kontaktních údajů, stejně jako údajů o charakteru poskytovaných služeb a vzájemné komunikace ještě po dobu 4 let ode dne ukončení trvání poslední smlouvy.
  Pokud došlo pouze k jednání o uzavření smlouvy, aniž by smlouva uzavřena nakonec byla, zpracováváme poskytnuté osobní údaje pod dobu 3 měsíců ode dne ukončení vzájemného jednání.

 2. Zpracování údajů z důvodu plnění zákonných povinností
  • plnění zákonných daňových povinností
  • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií

  České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
  Pro daňové účely jsou archivovány smlouvy po dobu 10 let.

 3. Zpracování údajů z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti
  • vymáhání pohledávek, spory
  • zajištění důkazů pro případ hájení práv naší společnosti
  • evidence neuhrazených pohledávek a dlužníků

  V případě vzniku sporu nebo vzniku dluhu zpracováváme osobní údaje v rozsahu základních osobních, identifikačních a kontaktních údajů, stejně jako údaje o charakteru poskytovaných služeb a vzájemné komunikace doby ukončení sporu nebo vymožení pohledávek.

Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu od 25.5.2018

Pouze a výhradně jen s Vaším výslovným souhlasem uděleném nově pro období od 25.5.2018 můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje také pro obchodní a marketingové účely. Takový souhlas je případně udělován samostatným dokumentem. Účelem zpracovávání údajů pro obchodní a marketingové účely je vytvoření vhodné nabídky našich služeb nebo služeb třetích stran. Pro obchodní účely jsou na základě takového souhlasu zpracovávány jméno a příjmení, název obchodní firmy, IČ, DIČ, fakturační adresa, dodací adresa, adresa místa podnikání, kontaktní email, kontaktní telefon, informace o produktech a jejich specifikace.
Udělení souhlasu pro obchodní a marketingové účely znamená souhlas se zasíláním reklamy formou elektronického, písemného, nebo telefonického kontaktu.
Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a kdykoliv z Vaší strany odvolatelné. V případě, že souhlas odvolán nebyl, zůstává v platnosti po dobu 4 let ode dne ukončení smlouvy nebo do doby, kdy bude dodatečně (kdykoliv) odvolán.
Odvolání souhlasu pro obchodní a marketingové účely se nedotýká zpracovávání osobních údajů z jiných důvodů (plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo oprávněné zájmy naší společnosti)

Cookies

Jestliže máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o Vás záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných naší společností pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek. Pokud jste povolili cookies ve webovém prohlížeči, můžete omezit nebo zakázat jejich užití přímo ve vašem webovém prohlížeči.

Kdo vše má přístup k Vašim údajům (kategorie příjemců)

Abychom mohli poskytovat v plném rozsahu a dobře naše služby, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy, mají přístup k Vašim údajům i třetí subjekty. Pokud je to nutné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími distributory a dodavateli. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané naší společností, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jedná se zejména o poskytovatele IT služeb, účetní společnosti, dopravní společnosti, vymáhání pohledávek, poskytovatele archivačních služeb, advokátní kanceláře, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů a další osoby, které poskytují pro nás služby, a s nimiž máme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o dohledovou činnost českou obchodní inspekcí, o soudy, Policii ČR. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si je umožňuje zákon.

Jaká máte práva ohledně Vašich údajů

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – Máte právo vědět a dostat informace o tom, kdo je správcem, jeho zástupcem, máte právo znát případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, máte právo znát svá práva, že se můžete obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, máte právo znát zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.
Máte právo na přístup k osobním údajům – to zahrnuje vědomí a potvrzení, že (zda) osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte také právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
Máte právo na opravu svých osobních údajů – Pokud zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje, které nejsou buď aktuální, přesné, nebo jsou jinak chybné, obraťte se na nás s žádostí o opravu a my tuto opravu provedeme.
Máte právo na výmaz svých osobních údajů – V některých případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každou takovou žádost řádně vyhodnotíme a pokud dospějeme k závěru, že další zpracování je nutné pro některý z účelů stanovený nařízením, v souladu s nařízením Vás o tom budeme informovat současně s poučením, že můžete podat stížnost proti takovému našemu postupu k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Máte právo omezit zpracování Vaši osobních údajů – Jestliže zpracováváme s Vaším souhlasem osobní údaje nad rámec plnění smlouvy nebo zákonných důvodů zpracování, máte právo požadovat, abychom toto zpracování omezili jen na nejnutnější zákonné důvody, nebo máte právo některé osobní údaje blokovat.
Máte právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování – V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů máte právo na oznámení z naší strany, že k těmto činnostem došlo.
Máte právo na přenositelnost Vašich údajů – Jestliže chcete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu.
Máte právo vznést námitku – Jestliže nabudete dojmu nebo přímo zjistíte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.
Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – Souhlas udělený pro obchodní a marketingové účely můžete kdykoliv odvolat výslovným a určitým projev vůle buď telefonicky nebo emailem na adrese naší společnosti.
Pokud jste povolili cookies ve webovém prohlížeči, můžete omezit nebo zakázat jejich užití přímo ve vašem webovém prohlížeči.
Máte právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů se se můžete obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

Právní úprava ochrany osobních údajů:

Pro vyčerpávající poskytnutí informací uvádíme níže právní předpisy, v nichž je problematika zpracování osobních údajů upravena.

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
nařízení 216/679/EU, o ochraně osobních údajů (GDPR)
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty