Obchodní podmínky

§ 1 Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Microwell CZ s.r.o., IČ: 259 00 382, se sídlem Slévárenská 411/12, 709 00 Ostrava (dále jen "prodávající") platí pro všechny dodávky zboží prodávajícího všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kupující").
 2. Vstoupí-li kupující po seznámení se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami do obchodního vztahu s prodávajícím, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny výhradně písemně. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
 4. Platné znění všeobecných obchodních podmínek nahrazuje znění předchozí.

§ 2 Kupní smlouvy, termín dodání, kupní ceny

 1. Nabídky prodávajícího v propagačních materiálech, letácích a obdobných dokumentech jsou nezávazné, ledaže je v nabídce výslovně stanovena její závaznost.
 2. Objednávky kupujícího musí být učiněny písemně, a to osobně, poštou, faxem nebo e-mailem. Ústní nebo telefonické objednávky kupujícího jsou možné pouze v případě objednání skladového zboží.
 3. Kupní smlouva vznikne písemným přijetím objednávky kupujícího ze strany prodávajícího nebo tak, že prodávající objednávku kupujícího splní.
 4. Prodávající doporučuje kupujícímu v objednávce uvést zejména obchodní jméno, kontaktní osobu, adresu, IČ, DIČ, typ a množství objednaného zboží nebo služeb, požadovaný termín plnění, místo plnění a způsob platby.
 5. Nedohodnou-li se strany jinak, termín dodání zboží určuje prodávající, který sdělí termín dodání kupujícímu v písemném přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo tento termín dodání změnit, zejména v důsledku nedostatku výrobní kapacity či jiných nepředvídatelných událostí na straně prodávajícího. Takto nově určený termín dodání se zavazuje prodávající kupujícímu bezodkladně sdělit po zjištění shora uvedené překážky bránící splnění původně sděleného termínu dodání zboží.
 6. Nedodržení termínu dodání neopravňuje kupujícího ke zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy či odložení platby vzhledem k dohodnutým podmínkám nebo k provedení srážek či kompenzací jakéhokoliv druhu. Kupující není oprávněn ani k uplatňování jakékoliv sankce za opožděné dodání.
 7. Prodávající je zproštěn veškeré odpovědnosti za nedodržení dodacích lhůt zejména v těchto případech:
  • pokud kupující nedodrží platební podmínky a do doby, než tyto budou splněny
  • pokud kupující neposkytl prodávajícímu informace, které byl povinen poskytnout v požadované lhůtě
  • v případě zásahu vyšší moci, kterou se rozumí zejména stávka, epidemie, válka, požár, záplava či jiná živelná pohroma, nehoda na vybavení, zabavení, velká zmetkovitost při výrobě, přerušení nebo zpoždění dopravy, nedostatek surovin či jakákoliv jiná příčina způsobující, že v továrnách, v nichž probíhá výroba zboží, je částečně nebo celkově zastavena výroba.
 8. V případě, že kupující zruší či změní objednávku zboží, aniž by důvody pro zrušení či změnu byly na straně prodávajícího, je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat prokázané náklady vynaložené na pořízení zboží a způsobenou škodu, případně trvat na odebrání a úhradě objednaného zboží v původním rozsahu.
 9. Kupní cena za zboží je kalkulována dle ceníku prodávajícího platného ke dni skutečného dodání zboží a obchodních podmínek uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena bez zákonné daně z přidané hodnoty. V cenách je zahrnuto i standardní balení zboží.
 10. Ceny uvedené v ceníku jsou tzv. doporučené a kupujícím jsou z nich případně poskytovány množstevní, odběratelské a jiné slevy, tyto se však nevztahují na všechno zboží, které poskytovatel nabízí. Podmínky pro poskytnutí slevy určuje prodávající a poskytnutí slevy je předmětem individuální dohody s prodávajícím.
 11. Odběratelské slevy poskytuje prodávající kupujícím, kteří nakupují pro tzv. další prodej v rámci své podnikatelské činnosti a jejich výše je předmětem individuální dohody s odběratelem. Množstevní slevu je možno poskytnout individuálně na jednotlivou dodávku zboží, taktéž po předchozím projednání s prodávajícím.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny bez předchozího upozornění v případě změny vstupních cen jednotlivých výrobků, energií, dopravného a podobných okolností.
 13. Technická data, ceny a ostatní informace uvedené v ceníku jsou pro prodávajícího nezávazné a kupující je povinen si jejich správnost a platnost ověřit před realizací dodávky.
 14. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny a všech předchozích závazků, které má kupující vůči prodávajícímu.

§ 3 Platební podmínky

 1. Není-li na faktuře uveden jiný den splatnosti, jsou pohledávky prodávajícího (zejména kupní cena) splatné do 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury), a to bankovním převodem na účet prodávajícího či jiným způsobem podle dohody prodávajícího a kupujícího.
 2. V případě platby předem před dodáním zboží či v hotovosti při převzetí zboží poskytuje prodávající slevu ve výši 1 % z kupní ceny zboží.
 3. Je-li kupující s plněním kterékoli pohledávky prodávajícího v rámci obchodního vztahu s prodávajícím v prodlení, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.
 4. V případě platebních obtíží kupujícího, jež vedou k ohrožení včasného nebo řádného splnění pohledávek prodávajícího, zejména v případě prodlení s platbou, je prodávající oprávněn zastavit veškeré další dodávky zboží, případně požadovat, aby kupní cena za tyto další dodávky zboží byla uhrazena v hotovosti při dodání zboží nebo aby byla poskytnuta kupujícím přiměřená jistota. Prodávající je v případě, uvedeném v první větě tohoto odstavce rovněž oprávněn prohlásit všechny doposud nesplatné pohledávky vůči kupujícímu za splatné a tyto se stávají okamžitě splatnými. Tuto skutečnost sdělí prodávající kupujícímu neprodleně písemným oznámením.

§ 4 Dodání zboží, přechod nebezpečí škody na věci

 1. Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit způsobem obvyklým v obchodním styku. U zboží jednorázově baleného je balení součástí výrobku i ceny. V případě pochybností o obvyklosti balení platí za dohodnuté, že způsob balení stanoví prodávající.
 2. Zapůjčování a pronájem vratných obalů (tlakových lahví, přepravních palet apod.) se řídí zvláštními podmínkami prodávajícího.
 3. Nebylo-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění pro dodávky zboží sídlo prodávajícího. Nedohodnou-li se strany jinak, splní prodávající závazek předáním zboží kupujícímu ve svém skladu nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa určení podle smluvního ujednání. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku, kdy je zboží předáno kupujícímu anebo prvnímu smluvnímu dopravci a opustí sklad.
 4. Zboží vedené skladem je dodáváno v sídle prodávajícího ihned, případně v co nejkratší lhůtě, v případech dodání zboží na místo určené kupujícím ve lhůtách závislých na zvoleném druhu dopravy.
 5. Zajišťuje-li si kupující dopravu sám, je povinen se dostavit do sjednaného místa nakládky (případně překládky zboží), a to ve sjednaném termínu, dle dispozic prodávajícího. Nedodržení této lhůty ze strany kupujícího má za následek nemožnost zajištění nakládky zboží.

§ 5 Záruka za jakost

 1. Prodávající poskytuje na všechny své výrobky záruční dobu 12 měsíců od odevzdání věci kupujícímu. Delší záruční dobu prodávající poskytne, pokud je garantována výrobcem nebo v případě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.
 2. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené při dopravě a manipulaci, vzniklé neodbornou instalací nebo provozováním, neoprávněným zásahem, vzniklé úmyslně, dále vady vzniklé používáním pro jiné než předepsané účely, nesplněním stanovených provozních podmínek nebo vady vzniklé vlivem vnějších podmínek jako např. živelné pohromy, poruchy v el. rozvodech, porucha zařízení, kterého je výrobek součástí, apod.
 3. Výrobek smí být v záruční době upravován, opravován nebo rozebírám pouze osobou předem k tomu určenou prodávajícím, jinak záruka zaniká.
 4. Záruka za jakost poskytovaná prodávajícím zaniká v případě porušení plomb, změnou nebo ztrátou označení výrobku nebo změnou v záručním listě nebo prodejních dokladech.
 5. V případě uplatnění práv ze záruky je kupujícím oprávněn požadovat výměnu nebo opravu věci či její části.

§ 6 Uplatňování práv z vadného plnění

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po přechodu nebezpečí škody na věci. Odchylky realizované dodávky zboží od kupní smlouvy, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen zaznamenat spolu s řidičem, který dodávku doručil, do přepravních dokladů provázejících dodávku zboží při předání zboží a zjištěnou neshodu písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od prohlídky zboží nebo poté, co měla být prohlídka provedena (viz větu první), oznámit prodávajícímu. Skryté vady je kupující po vinen oznámit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy mohla být skrytá vada zjištěna. Výskyt vad musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad.
 2. V případě uplatnění oprávněných nároků z vadného plnění prodávající vadu opraví nebo dodá náhradní zboží, případně prodávající a kupující dohodnou jiný způsob odstranění vad. V případě nemožnosti nebo zmaření dodávky náhradního zboží nebo opravy vad, má kupující právo požadovat snížení kupní ceny nebo od příslušné smlouvy o dodávce zboží odstoupit.
 3. Nárok na náhradu škody z důvodu vad nebo v souvislosti s nimi anebo v důsledku chybění přislíbené vlastnosti zboží se vylučuje v souladu s ustanovením § 2829 občanského zákoníku. I na tyto případy se uplatní § 6 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.
 4. Kupující je povinen dodat reklamované zboží do sídla prodávajícího na vlastní náklady spolu s kopií prodejního dokladu, včetně vyplněného reklamačního formuláře, případně s dokumenty a náležitostmi vyžadovanými subdodavateli nebo výrobcem. Bez těchto dokumentů a náležitostí prodávající nepřevezme reklamované zboží a nezahájí reklamační řízení.
 5. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace co nejdříve dle svých možností, v závislosti na složitosti výrobku a náročnosti posouzení příčin závady výrobcem nebo pověřenou osobou.
 6. Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží.
 7. Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k pozdržení platby za vyfakturovanou dodávku a pozdržení platby bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího.
 8. Kupující nese náklady reklamace až do okamžiku uznání. V případě neuznané reklamace nese kupující náklady na zjištění příčiny závady.
 9. V případě, že je kupujícímu před rozhodnutím prodávajícího o oprávněnosti reklamace vyměněn reklamovaný výrobek za nový, je kupující povinen uhradit cenu nového výrobku předem nebo v hotovosti při jeho převzetí.
 10. Prodávající nenese odpovědnost za případné škody způsobené vadou výrobku, např. znehodnocené zboží, ušlý zisk, apod., a to ani v případě, kdy bude reklamace kupujícího uznána.

§ 7 Odpovědnost kupujícího

 1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží má všechny náležitosti, které vyžaduje právní řád ČR pro prodej daného zboží na území České republiky. Pokud kupující vyveze zboží mimo území České republiky, provádí kupující vývoz (export) takového zboží na vlastní riziko a odpovědnost. Kupující je zejména povinen prověřit si na vlastní náklady veškeré předpisy a požadavky platné pro umísťování takovéhoto zboží na daném cílovém trhu. Prodávající tak neodpovídá za umístění zboží kupujícím na trhu mimo území České republiky.

§ 8 Zpětný odběr zboží

 1. Zpětný odběr dodaného zboží je možný pouze ve výjimečných případech a pouze pokud je zboží v bezvadném stavu, nebylo použito ani namontováno.
 2. Zpětný odběr je zpoplatněn srážkou z původní ceny, a to v závislosti na stáří, pořizovacích nákladech a obrátkovosti zboží.
 3. O zpětném odběru zboží a o výši srážky z původní ceny rozhoduje výhradně prodávající.

§ 9 Rozhodné právo, soudní příslušnost

 1. Veškeré dodávky zboží dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí právem České republiky. Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy při dodávkách zboží podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Místní příslušnost soudu pro všechny spory v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami zboží dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí sídlem prodávajícího. Prodávající je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu kupujícího.
 3. Kupující není oprávněn postoupit práva a povinností ze smluv jinou formou, než písemnou, a to pouze s předchozím souhlasem prodávajícího. To zahrnuje i postoupení pohledávek kupujícího za prodávajícím. Porušení této smluvní povinnosti zakládá neplatnost takového právního jednání. Postoupení jakékoli smlouvy jako celku kupujícím je možné jen písemně, a to s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.microwell.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2018